Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji

Ocena kandydatów do I klasy szkoły odbywają się w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkółi placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 142, ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe( Dz.U Z 2018 R. POZ.996,1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz..534.poz. a także o Statut Szkoły Muzycznej I  stopnia w Łącku,

 1. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat ,którzy w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat i nie więcej niż 10 lat.
 2. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat - opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 3. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 4. Kandydat do szkoły składa w sekretariacie następujące dokumenty: kwestionariusz, podanie oraz opinię lekarską o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole, w terminie od 01 marca do końca terminu wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.
 5. Datę badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły.
 6. Rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów z uwzględnieniem :
  1. uzdolnień muzycznych, badania słuchu muzycznego;
  2. poczucia rytmu;
  3. warunków psychofizycznych, inteligencji osobistej;
  4. predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 7. Badanie przydatności kandydata do szkoły muzycznej I stopnia polega na:
  1. zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
  2. wystukaniu wysłuchanego rytmu;
  3. badania słuchu muzycznego;
  4. inteligencji osobistej;
  5. powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
  6. zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
  7. sprawdzeniu predyspozycji manualnych i fizycznych;
  8. sprawdzeniu przydatności do gry na instrumencie.
 8. Punktacja w każdym z punktów protokołu egzaminu tj.:
  1. słuch /0-25 pkt./;
  2. poczucie rytmu /0-25 pkt./;
  3. pamięć muzyczna /0-25 pkt./;
 9. Uczeń, który otrzymał poniżej 50 pkt. nie może być przyjęty do szkoły.
 10. Po każdej części badania przydatności komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisują do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki.
 11. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.
 12. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności.
 13. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się
  o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza na podstawie egzaminu.
 14. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 15. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego, bądź rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, istnieje możliwość przyjęcia ucznia z listy rezerwowej.
 16. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia
  z innej szkoły tego samego typu na podstawie świadectwa i egzaminu.
 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty do szkoły
  w ciągu roku szkolnego na podstawie zdanego egzaminu.
 18. Tryb informowania kandydatów o przyjęciu lub nie przyjęciu polega na:
  1. pisemnym powiadamianiu kandydatów;